روش های ارسال کباب و کتاب

شهر تهران

سفارش‌های شهر تهران با دو روش پیک و پست پیشتاز انجام خواهند شد.
هزینه‌ی ارسال با روش پیک ۱۶۵۰۰ تومان می باشد و سفارش در بازه‌ی ۱ الی ۲ روز کاری به دست شما خواهد رسید.
هزینه‌ی ارسال با روش پست پیشتاز به وزن سفارش بستگی دارد و از ۸ هزارتومان(سفارش ۵۰۰ گرمی) تا ۵۷ هزارتومان(سفارش ۲۰ کیلوگرمی) متغیر می باشد. این نوع ارسال در بازه‌ی ۲ الی ۴ روز کاری به دست شما خواهد رسید.

تمامی شهرهای ایران به غیر از تهران

سفارش های تمامی شهر های ایران به غیر از تهران با استفاده از پست پیشتاز و در بازه‌ی ۲ الی ۴ روز کاری به دست شما مشتری عزیز خواهد رسید. هزینه‌ی ارسال با روش پست پیشتاز به وزن سفارش بستگی دارد و از ۸ هزارتومان(سفارش ۵۰۰ گرمی) تا ۵۷ هزارتومان(سفارش ۲۰ کیلوگرمی) متغیر می باشد.