آب و هوا به انگلیسی

آب و هوا و انواع آن به انگلیسی

زمان مطالعه: 6دقیقه
4.3
(66)

 

آب و هوا به زبان انگلیسی | انواع آب و هوا | مثال + ترجمه فارسی + تصویر

راه های بسیار زیادی برای توصیف آب و هوا در زبان انگلیسی، صحبت و سوال در مورد آن وجود دارد.
ابتدا انواع آب و هوا را بررسی میکنیم.

انواع آب و هوا به زبان انگلیسی

در قسمت اول مقاله، با دسته‌بندی انواع آب و هوا یادگیری آن را برای شما زبان آموزان عزیز آسان تر ساخته ایم و آنها را در بخش های آب و هوای صاف / ابری، بارانی، سرد، طوفانی و ترکیبی قرار داده ایم.

Clear or Cloudy

آب و هوای صاف / ابری

آب و هوایمعنیجنس کلمه
Brightهوای روشنadjective
Sunnyهوای آفتابیadjective
Clearهوای صاف، بدون ابرadjective
Fineهوای خوبadjective
Partially cloudyنیمه ابریadjective
Cloudyابریadjective
Overcastشدیداٌ ابریadjective
Gloomyابری و گرفته، تاریک و غم انگیزadjective
foggyمه غلیطadjective
Fogمه غلیطnoun
mistyمه سبکadjective
Mistمه سبکnoun
hazyمه، بخار، موج گرماadjective
Hazeمه، بخار، موج گرماnoun

Types of Rain

آب و هوای بارانی

آب و هوایمعنیجنس کلمه
Dampنمناک، مرطوبadjective
Drizzleباران ریز، نمنم بارانverb/noun
Showerرگبار، بارندگی شدید به مدت کوتاهnoun
Rainبارانverb/noun
Downpourباران سنگینnoun
Pourباران سنگینverb
It's raining cats and dogsباران بسیار شدید استIdiom
Torrential rainباران شدیدnoun
Floodباران سیل آساverb/noun

Cold stuff

آب و هوای سرد

آب و هوایمعنیجنس کلمه
Blizzardکولاکnoun
Frostیخبندانnoun
Hailتگرگverb
Hailstonesتگرگ، دانه های تگرگnoun
Snowبرفnoun/verb
Snowflakeدانه برفnoun
Sleetبورانnoun/verb

Types of Wind

انواع باد و آب و هوای طوفانی

آب و هوایمعنیجنس کلمه
Breezeنسیم، باد ملایمnoun
Blusteryپرباد، باد شدیدadjective
Windyطوفانی، پربادadjective
Galeباد شدیدnoun
Hurricane/cyclone/typhoonگردباد، طوفان، تندباد، طوفان شدیدnoun
Tornadoگردباد، طوفان، سیاه بادnoun

دیگر کلمات مرتبط با آب و هوا در زبان انگلیسی

آب و هوایمعنیجنس کلمهمثالترجمه مثال
Droughtخشک سالیnounA lot of the crops dried up because of the drought.محصولات زیادی به خاطر خشک سالی، از بین رفتند.
ForecastهواشناسیnounThe forecast says it's going to rain tomorrow.هواشناسی گفته فردا قرار است باران ببارد.
LightningآذرخشnounLightning lit the sky many times that night.آذرخش چندین بار شب گذشته آسمان را روشن کرد.
Puddleچاله پر از آبnounThe kids jumped in the puddles on the way home.بچه ها در راه خانه بر روی چاله های آب میپریدند.
Rainbowرنگین کمانnounI took a photo of a beautiful rainbow that was just above the lake.از رنگین کمان زیبایی که بالای دریاچه نقش بسته بود، عکس گرفتم.
Smogدود غلیط از آلودگیnounThe view of the city wasn't very good because it was covered in thick smog.منظره شهر به خاطر دود غلیظ زیاد خوب نبود.
StormطوفانnounIt is too dangerous to go fishing because of the storm.رفتن به ماهیگیری بخاطر طوفان بسیار خطرناک است.
Sunshineنور آفتابnounI could feel the warm sunshine on my back.میتوانستم گرمای نور آفتاب را بر پشتم حس کنم.

سوالات مربوط به آب و هوا

سوالترجمه سوال
What’s it like out?هوا بیرون چطور است؟
How’s the weather?هوا چطور است؟
Beautiful day, isn’t it?روز زیبایی است، مگر نه؟
What is the weather expected to be like?هوا چطور خواهد بود؟
What’s the weather like?هوا چطور است؟
What’s the weather like in Paris in January?هوای پاریس در ماه ژانویه چگونه است؟
What is the weather doing?هوا چگونه است؟
It’s raining here. What’s it doing there?اینجا دارد باران میبارد، آنجا هوا چطور است؟
Beautiful day, huh?روز خوبی است، نه؟
What’s the weather forecast?پیشبینی هوا چگونه است؟
What about in summer?تابستان هوا چگونه است؟
How’s the weather in London in winter?هوای لندن در زمستان چطور است؟
Is it snowing outside?آیا بیرون برف میبارد؟
What’s the forecast for tomorrow?پیشبینی هوا برای فردا چگونه است؟
What’s the weather like in Germany?آب و هوای آلمان چطور است؟
Is it warm or cold?هوا گرم است یا سرد؟
Is it cloudy?آیا هوا ابری است؟
Is it snowing?آیا برف میبارد؟
Is it raining where you are?آیا جایی که تو هستی باران میبارد؟

 

جواب به سوالات مربوط به آب و هوا

به طور کلی سه ساختار متداول در توصیف شرایط آب و هوا وجود دارد:

It + BE (is, was, will be, etc.) + Adjectives (sunny, cloudy, rainy, etc)

مثال:

It’s sunny today.

امروز هوا آفتابی است.

The weather was snowy yesterday.

روز گذشته هوا برفی بود.

It will be rainy tomorrow.

فردا بارانی خواهد بود.

 

It + BE (is, was, will be, etc.) + a + Adjectives + day (morning/afternoon/night, etc)

مثال:

 

It is a gloomy afternoon.

بعد از ظهر تاریک و دلگیری است.

It will be a cloudy day tomorrow.

فردا هوا ابری خواهد بود.

It was a blustery night.

شب پرباد ای بود.

 

It + is/was + V-ing (snowing, raining, shining, etc.) (Now, زمان)

مثال:

It is snowy/snowing now.

هوا برفی است. الان برف میبارد.

It is windy.

هوا ابری است.

 

مثال در قالب جمله برای انواع آب و هوا

آب و هوای بارانی

It is raining.

It is rainy.

It is a rainy day/morning/afternoon/night/summer/winter/spring/ autumn/season.

There is heavy rain.

The rain is falling.

 

آب و هوای برفی

It is snowing.

It is snowy.

It is a snowy day/morning/afternoon/night/winter.

There will be heavy snow tomorrow.

The snow is falling down.

 

آب و هوای آفتابی

It (The sun) is shining.

It is sunny.

There is a sun after the storm.

 

آب و هوای طوفانی / مه آلود

It (The wind) is blowing.

It is windy.

It is a windy day.

There is a light wind blowing.

It is foggy.

It is a foggy day.

There is heavy fog outside.

 

آب و هوای ابری

It is cloudy.

It is a cloudy day.

It’s been cloudy for a week now. We need some sun!

It’s really cloudy out. I wonder if it will rain today.

There is a cloudy sky.

It’s pretty cloudy outside.

It’s partly cloudy.

There is an overcast sky today.

It’s mostly cloudy.

What gloomy weather we’re having!

It’s so gloomy.

 

آب و هوای صاف

They’re saying blue skies and hot!

They are calling for blue skies all week.

I think it’ll clear up later.

There is a sunny sky.

There is a clear sky.

It is clear.

The sun is very bright today.

It is a clear day.

 

آب و هوای سرد

It is cold.

It is a cold day.

It is getting colder.

It’s not snowing, but it is very cold.

It’s going to be even cooler on Monday.

It is frosty.

It is a frosty day.

Bit nippy today.

We’re in for frost tonight.

It is freezing in here

 

آب و هوای بسیار گرم / گرم

It is so hot today!

It’s sweltering.

It’s a sweltering day.

It’s so hot out there!

It is warm and sunny.

It will certainly be warm.

The forecast said it will be warm on Sunday.

It’s so hot today! I hope it’s warmer tomorrow.

 

آب و هوای شرجی

It’s so hot and humid outside. The air feels so thick and sticky.

It’s so humid out.

It is really humid. I really prefer the dry summer air.

There is a humid / damp summer here.

It is a dewy morning.

 

آب و هوای طوفانی

We just heard thunder, and a lightning storm is expected.

Suddenly a lightning flashed and we heard a loud of thunder yesterday.

There is almost non-stop lightning and thunder.

The lightning and thunder are continuing.

There is lightning outside right now.

آب و هوا به زبان انگلیسی | انواع آب و هوا | Weather in English

انواع اسم های مربوط به آب و هوا به همراه صفت هایشان

اسم (noun)معنی اسم صفت (adjective)معنی صفت
rainبارانrainyبارانی
snowبرفsnowyبرفی
sunآفتابsunnyآفتابی
windبادwindyبادخیز
cloudابرcloudyابری
fogمهfoggyمه آلود
gloomابرgloomyابری غلیظ
stormطوفانstormyطوفانی
frostیخfrostyیخ بندان
breezeنسیمbreezyنسیم دار،خنک
mistمهmistyمه آلود
drizzle  باران ریزdrizzlyبارانی
iceیخicyبسیار سرد،یخی
freezeیخ زدنfreezingبسیار سرد

دما

سوال پرسیدن درباره دما

It’s pretty cold / hot. What’s the temperature?

هوا بسیار سرد/گرم است. دما چقدر است؟

What is the temperature there?

آنجا دما چقدر است؟

 

جواب دادن درباره دما

It is 5 below. (-5 degrees)

زیر 5 درجه است. منفی 5 درجه است.

It’s 30 degrees Celsius.

30 درجه سلسیوس است.

It’s maximum 45°F in the morning.

در صبح به حداکثر 45 درجه فارنهایت میرسد.

It’s 20 degrees Fahrenheit.

 دما 20 درجه فارنهایت است.

It’s two degrees above zero.

2 درجه بالای صفر است.

It’s 35 below zero.

35 درجه زیر صفر است.

    It is over 25.

بیشتر از 25 درجه است.

 

اگر این مقاله ی آموزشی راجع به آب و هوا در زبان انگلیسی برات مفید بوده و ازش چیزی یاد گرفتی، خوشحال میشیم در قسمت پایین بهش رای بدی.
آب و هوا توی شهر شما الآن چه جوریه؟ توی کامنت ها به صورت انگلیسی به این سوال جواب بده

میانگین امتیاز 4.3 / 5. تعدا آرا 66

4 دیدگاه برای “آب و هوا و انواع آن به انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دایرةالمعاف مصوّر و اورجینال DC

1با بیش از 1200 شخصیت از دنیای DC
2- شخصیت‌هایی مثل بَتمن، زن شگفت‌انگیز، جوکِر و ...
3- کاری از انتشارات DK در انگلستان و شرکت DC در ایالات متّحده‌ی آمریکا
اطلاعات بیشتر
close-link